All Bus Pass Sales are FINAL.

1-Day Pass (pdf version)

Cash Fare

1-Day Pass

Adult

 $   2.75

 $  5.50

Youth

 $   1.25

 $  2.50

 

Cash Fare

1-Day Pass

Disability/Senior/US. Medicare

 $  1.00

 $   2.00

TheHandi-Van Card

 

 

 

Purchase your 1-Day Pass on TheBus. Enjoy unlimited rides for the date purchased. Ask your bus operator for the 1-Day Pass before placing your money in the fare box. Valid 12:00 am – 2:59 am the next day.  (27 hours)

全天票。您可在TheBus公购买全天票。在购买的当日可 无限次乘坐公。有效时间從凌晨12:00 至第二天凌晨2:59。向收箱投前,向公司机查询全天票的料。

全天票。您可在TheBus公車上購買全天票。在購買的當日可無限次乘坐公車。有效時間從凌晨12:00 至第二天凌晨2:59。向收費箱投錢前,請向公車司機詢全天票的資料。

Taropwen Pass non eu chok ran.  Kamo noum 1Ran Pass me won Ewe Bus. Eisini chon uwei Bus ren ew ran pass me mwen omw wano ng niwinum non  ewe por. Pwapwa ne fiti bus ese kauk, non ewe fansoun ka kamo noun pass.

Pass ñan Juon ot Raan.  Wia Ñan Juon Raan Pass ilo TheBus. Damagenyo ti opereytor ti bus ti 1-Aldaw a Pases sakbay nga ipisokyo ti kuwartayo iti kahon a pagikabilan ti plete. Ito‐itak ilo ejelok joñan ñan raan eo kwo kar wia ñan e. 

1日限りのパスバス。 内で1日限りのパス購入可能。1デイ(1日)パスが必要でしたらお金を料金箱に入れる前に運転手にお知ら せくださ。い購入当日は乗降が無制限。 

1 승차권.  1 승차권을 버스에서 구입하세요.  버스 요금함에  돈을 넣기 운전기사에게 1 패스를 요청하세요. 1 승차권 구입일에 무제한으로 버스를 이용하세요.

ບັດຜ່ານ ໃຊ້ໃດ້ 1ມື້  ຊື ບັດຜ່ານ ໃຊ້ໃດ້ 1ມື້  ຢູ່ TheBusເຊີນສນຸກນຳການຂີ່ທີ່ບໍ່ຈຳກັດໃນມື້ທີ່ຊື້

ຖາມເອົາບັດຜ່ານທີ່ໃຊ້ໃດ້ ມື້1 ນຳຜູ່ ຂັບຣົຖເມກ່ອນທ່ານຈະເອົາເງິນໃສ່ໃນກ່ອງຄ່າໂດຍສານ 

Maysa la nga aldaw a pases. Gatangem ti maysa nga aldaw a pases mo idiay The Bus. Kajitok ibben ri kattor bus eo kin 1-Ran Pass eo mokta jen am likit jeen eo am ilowan jikin jeen eo. Awan limitado a pinangusar iti kaaldawan a pinang‐gatang.

Pase de un día.  Compre su pase de un día en TheBus.  Podrá tomar viajes ilimitados el día de la compra.  Pídale al conductor el pase de un día antes de depositar su dinero en la máquina de cobro. 

1 – araw na Pases.  Bilhin ang 1‐araw na Pases mo sa TheBus. Tanungin ang opereytor ng inyong bus para sa 1-Araw na Pass bago ilagay ang inyong pera sa lagayan ng pamasahe. Sa araw na dapat gamitin, mag‐enjoy sa pagsakay hanggang gusto mo. 

ตั๋วโดยสาร 1-วัน  ซื้อตั๋วโดยสาร 1-วัน ในเดอะบัส  ใช้โดยสารรถในวันที่ซื้อได้ไม่จำกัดเที่ยว ขอตั๋วโดยสาร1-วันจากพนักงานขับรถโดยสารก่อนใส่เงินในกล่องค่าโดยสาร 

Vé 1 Ngày.  Mua Vé 1 Ngày trên xe TheBus. Hãy hỏi tài xế về Vé 1 Ngày trước khi trả  tiền vào hộp tiền vé. Tận hưởng các chuyến đi không giới hạn trong ngày được mua.

 

footer menu
System Map Purchasing Transit Centers Transit Centers Real-Time Bus Arrival Real-Time Bus Arrival Road Conditions Road Conditions
footer menu
Customer Comment Customer Comment City & County of Honolulu City & County of Honolulu Safety & Security Safety & Security Web Services API Web Services API