Untitled 1

Aloha ‘Oe

TheBus Transfers

 

TRANSFERS DISCONTINUED 10/1/2017

STARTING 10/1/2017, riders who need to transfer

may purchase a 1-Day Pass on the bus good for

rides all day.

 

转车止日期 10/1/2017

自2017年10月1日起, 需要转车的乘客可购买全天票, 可无限次全天乘坐公

 

轉車票終止日期 10/1/2017

自2017年10月1日起,   需要轉車的乘客可購買公車全天票, 可無限次全天乘坐公車。

 

Kesipeno Transfer 10/1/2017

Poputa seni 10/1/2017, chon fiti Bus re sisiwin war Bus, mi wor 1-Ran Pass ra tongeni moni ar repwe nounou ne transfer non unusen ewe ew ran

 

Dagiti Panagakar a Naipasardeng 10/1/2017

Mangrugi iti10/1/2017, dagiti pasahero a masapul nga  umakar iti sabali a bus ket mabalin a gumatang iti 1-Aldaw a Pases iti bus a mabalin a maaramat iti

 

乗り換え(トランスファー)廃止 10/1/2017

2017年10月1日より、バス路線の乗り換えには

1デイ(1日)パスの購入が必要になります

 

\환승 중단 2017 10 1

2017 10 1일부터 환승이 필요한 승객은 버스를 하루종일 이용할 있는 1 승차권을 버스에서 구입할 있습니다.

 

ການຢຸດໃຊ້ຂອງການ ຕໍ່

ເລີ້ມຕົ້ນ10/1/2017ຜູ່ຂີ່ທີ່ຕ້ອງການປ່ຽນສາຍທາງ ອາດຈະຊື້ບັດຜ່ານ 1ມື້ ຢູ່

ຣົຖເມທີ່ ຂີ່ໃດ້ຕລອດມື້

 

Ejemlok lelok transfer jino jen 10/1/2017

Jino kitien jen 10/1/2017, riwe ro rej aikuj transfer

remaron wia 1 Ran Pass eo im enaj eman nan

aolepen ran eo.

 

Los traslados se han descontinuado 10/1/2017

A partir de 1/10/2017 los pasajeros que tengan que hacer conexiones pueden comprar un pase de un día en el autobús válido para todos los viajes ese día.

 

Mga Itinigil na Transfer 10/1/2017

Simula sa 10/1/2017, ang mga pasaherong kinakailangang

lumipat ay maaaring bumili sa bus ng 1-Araw na

Pases na maaaring magagamit sa mga biyahe sa isang buong araw.

 

หยุดออกบัตรต่อรถ

เริ่มตั้งแต่ 10/1/2017 ผู้โดยสารที่จำเป็นต้องต่อรถสามารถซื้อตั๋ว

1-วันภายในรถเพื่อใช้โดยสารได้ตลอดวัน

 

Chấm Dứt Vé Trung Chuyển 10/1/2017

Bắt đầu từ 1/10/2017, khách đi xe buýt  nếu cần trung chuyển có thể mua vé 1 Ngày trên xe buýt để sử dụng cho tất cả các chuyến trong ngày.

 

1-Day Pass

Cash Fare

1-Day Pass

Adult

 $            2.50

 $              5.00

Youth

 $            1.25

 $              2.50

 

Cash Fare

1-Day Pass

Disability/Senior/US. Medicare

 $       1.00

 $         2.00

TheHandi-Van Card

 

 

 

 

Purchase your 1-Day Pass on TheBus. Enjoy unlimited rides for the date purchased. Ask your bus operator for the 1-Day Pass before placing your money in the fare box.

Valid 12:00 am – 2:59 am the next day.  (27 hours)

全天票。您可在TheBus公车上购买全天票。在购买的当日可无限次乘坐公车。有效时间從凌晨12:00 至第二天凌晨2:59。向收费箱投钱前,请向公车司机查询全天票的资料。

 

全天票。您可在TheBus公車上購買全天票。在購買的當日可無限次乘坐公車。有效時間從凌晨12:00 至第二天凌晨2:59。向收費箱投錢前,請向公車司機查詢全天票的資料

 

Taropwen Pass non eu chok ran.  Kamo noum 1Ran Pass me won Ewe Bus. Eisini chon uwei Bus ren ew ran pass me mwen omw wano ng niwinum non  ewe por. Pwapwa ne fiti bus ese kauk, non ewe fansoun ka kamo noun pass.

 

Pass ñan Juon ot Raan.  Wia Ñan Juon Raan Pass ilo TheBus. Damagenyo ti opereytor ti bus ti 1-Aldaw a Pases sakbay nga ipisokyo ti kuwartayo iti kahon a pagikabilan ti plete. Ito‐itak ilo ejelok joñan ñan raan eo kwo kar wia ñan e.

 

1日限りのパスバス。 内で1日限りのパス購入可能。1デイ(1日)

パスが必要でしたらお金を料金箱に入れる前に運転手にお知ら

せくださ。い購入当日は乗降が無制限。

 

1 승차권.  1 승차권을 버스에서 구입하세요.

버스 요금함에  돈을 넣기 운전기사에게 1 패스를 요청하세요.

1 승차권 구입일에 무제한으로 버스를 이용하세요.

 

ບັດຜ່ານ ໃຊ້ໃດ້ 1ມື້  ຊື ບັດຜ່ານ ໃຊ້ໃດ້ 1ມື້  ຢູ່ TheBusເຊີນສນຸກນຳການຂີ່ທີ່ບໍ່ຈຳກັດໃນມື້ທີ່ຊື້

ຖາມເອົາບັດຜ່ານທີ່ໃຊ້ໃດ້ ມື້1 ນຳຜູ່ ຂັບຣົຖເມກ່ອນທ່ານຈະເອົາເງິນໃສ່ໃນກ່ອງຄ່າໂດຍສານ

 

Maysa la nga aldaw a pases. Gatangem ti maysa nga aldaw a pases

mo idiay The Bus. Kajitok ibben ri kattor bus eo kin 1-Ran Pass eo

mokta jen am likit jeen eo am ilowan jikin jeen eo. Awan limitado a

pinangusar iti kaaldawan a pinang‐gatang.

 

Pase de un día.  Compre su pase de un día en TheBus. 

Podrá tomar viajes ilimitados el día de la compra.  Pídale al conductor el pase de un día antes de depositar su dinero en la máquina de cobro.

 

1 – araw na Pases.  Bilhin ang 1‐araw na Pases mo sa TheBus.

Tanungin ang opereytor ng inyong bus para sa 1-Araw na Pass bago

ilagay ang inyong pera sa lagayan ng pamasahe. Sa araw na dapat

gamitin, mag‐enjoy sa pagsakay hanggang gusto mo.

 

ตั๋วโดยสาร 1-วัน  ซื้อตั๋วโดยสาร 1-วัน ในเดอะบัส

ใช้โดยสารรถในวันที่ซื้อได้ไม่จำกัดเที่ยว

ขอตั๋วโดยสาร1-วันจากพนักงานขับรถโดยสารก่อนใส่เงินในกล่องค่าโดยสาร

 

Vé 1 Ngày.  Mua Vé 1 Ngày trên xe TheBus.

Hãy hỏi tài xế về Vé 1 Ngày trước khi trả  tiền vào hộp tiền vé.

Tận hưởng các chuyến đi không giới hạn trong ngày được mua.


footer menu
Fares Fares System Map System Map Transit Centers Transit Centers Real-Time Bus Arrival Real-Time Bus Arrival Road Conditions Road Conditions
footer menu
Customer Comment Customer Comment City & County of Honolulu City & County of Honolulu Safety & Security Safety & Security Web Services API Web Services API