PAHAYAG NA PATAKARAN SA PROGRAMA SA PATAS NA

OPORTUNIDAD SA HANAPBUHAY

Agosto 1, 2019

 

Ang Oahu Transit Services Inc. (OTS) ay may matibay na pangako sa pamayanan na ating pinaglingkuran at sa ating mga empleyado. Bilang isang patas na oportunidad na employer, nagsusumikap kaming magkaroon ng isang lakas-paggawa na sumasalamin sa pamayanan na ating pinaglingkuran. Walang sinumang tao ang labag sa batas na hindi kasama sa mga oportunidad sa hanapbuhay batay sa lahi, kulay, relihiyon, pambansang pinagmulan, kasarian (kabilang ang pagkakakilanlan ng kasarian, oryentasyong sekswal, at pagbubuntis), edad, impormasyong genetic, kapansanan, katayuan ng beterano, o iba pang protektadong klase.

Ang Patas na Oportunidad sa Hanapbuhay (EEO) ng OTS ay may patakaran na naaangkop sa lahat ng mga lugar ng mga aksyon sa hanapbuhay kabilang ang ngunit hindi limitado sa, recruitment, hiring, pagpili para sa pagsasanay, promosyon, paglipat, demosyon, pagtanggal, pagwawakas, suwelduhan o iba pang mga anyo sa kabayaran.

Ang isang empleyado o aplikante sa trabaho na naniniwala na siya ay nakaranas ng diskriminasyon sa hanapbuhay ay may karapatang magsampa nang reklamo sa Opisyal ng EEO ng OTS, sa Opisyal ng EEO ng Department of Transportation Services o sa Opisina ng Karapatang Sibil ng Federal Transit Administration. Ang paghihiganti laban sa isang indibidwal na nag-file ng isang bintang o reklamo ng diskriminasyon, nakikilahok sa isang paglilitis sa diskriminasyon sa paghahanapbuhay (tulad ng isang pagsisiyasat o demanda), o kung hindi man ay nakikibahagi sa protektadong aktibidad ay mahigpit na ipinagbabawal at hindi pinahihintulutan.

Ang OTS ay nakatuon sa pagbibigay ng makatuwirang akomodasyon sa mga aplikante at empleyado na nangangailangan nito dahil sa isang kapansanan o upang magsagawa o sundin ang kanilang relihiyon, nang di-nagsasanhi ng hindi nararapat na paghihirap sa OTS.

Bilang Pangulo at Pangkalahatang Tagapamahala ng OTS, pinapanatili ko ang pangkalahatang responsibilidad at pananagutan para sa pagsunod ng OTS sa Patakaran at Programa nito ng EEO. Upang matiyak ang pang-araw-araw na pamamahala, kabilang ang paghahanda ng programa, pagsubaybay, at pagsisiyasat sa reklamo, inatasan ko ang Direktor ng Sibil na Karapatan, si Ms. Susan H. Kitsu, bilang Opisyal ng OEO ng OTS. Maaaring makontak si Ms. Kitsu sa email: susan.kitsu@thebus.org o telepono: 808-768-9491 o sa pamamagitan ng relay. Si Ms. Kitsu ay mag-uulat nang diretso sa akin at kumikilos sa aking awtoridad sa lahat ng mga bagay tungkol sa EEO kasama ang lahat nang antas na pamamahala, mga unyon sa paggawa, at mga empleyado.

Ang lahat ng mga ehekutibo, taga-pamahala, at mga tauhan ng pangangasiwa ng OTS, subalit, ay nakikibahagi sa responsibilidad para sa pagpapatupad at pagsubaybay sa Patakaran at Program ng EEO ng OTS sa kani-kanilang mga lugar at bibigyan nang tiyak na mga gawain upang matiyak na makamit ang pagsunod. Susuriin ng OTS ang pagganap ng mga tagapamahala at mga tagapangasiwa sa kanilang matagumpay na pagpapatupad ng mga patakaran at pamamaraan ng OTS, sa parehong paraan sinusuri ng OTS ang kanilang pagganap patungkol sa iba pang mga layunin ng organisasyon.

Ang OTS ay nakatuon na magsagawa at magbuo ng isang nakasulat na programa ng walang-discriminasyon na nagtatakda sa mga patakaran, kasanayan at pamamaraan, na may mga layunin at takdang oras, kung saan ang ahensya ay nakatuon at gawing magagamit ang Programang EEO para masuri ng sinumang empleyado o aplikante para sa paghahanapbuhay kapag hiniling.

Ako ay personal na nakatuon sa isang lugar ng trabaho na kumikilos sa pang-araw-araw na responsibilidad na tratuhin ang lahat ng mga aplikante at empleyado na may dignidad at paggalang, pati na rin pantay-pantay sa ilalim ng mga patnubay ng aming patakaran at Programa ng EEO.

________________________________________                                            _______________

J. ROGER MORTON                                                                                                 Petsa

Pangulo at Pangkalahatang Tagapamahala