CHƯƠNG TRÌNH CƠ HỘI VIỆC LÀM BÌNH ĐẲNG

 TUYÊN BỐ CHÍNH SÁCH

Ngày 01 tháng 08, 2019

Công Ty Dịch Vụ Vận Tải (OTS) thể hiện sự cam kết mạnh mẽ với nhân viên và cộng đồng mà chúng tôi phục vụ. Là nhà sử dụng lao động công bằng, chúng tôi phấn đấu duy tŕ lực lượng lao động phản ánh được cộng đồng mà chúng tôi phục vụ. Sẽ là trái luật pháp nếu bất cứ ai bị khước từ cơ hội làm việc v́ những lý do liên quan tới chủng tộc, màu da, tôn giáo, nguồn gốc quốc gia, giới tính (bao gồm bản sắc giới, khuynh hướng tính dục, và việc mang thai), tuổi tác, thông tin di truyền, t́nh trạng khuyết tật, cựu chiến binh, hoặc các nhóm được bảo vệ khác.

Chính Sách Cơ Hội Việc Làm Bình Đẳng (EEO) của OTS được áp dụng trong mọi khía cạnh sử dụng lao động, bao gồm nhưng không giới hạn trong những hoạt động sau: tìm ứng viên, tuyển dụng, lựa chọn để đào tạo, thăng chức, thuyên chuyển, giáng chức, cho nghỉ việc, đuổi việc, định mức lương hoặc các loại thù lao khác.

Khi một nhân viên hay ứng viên tìm việc tin rằng mình bị phân biệt đối xử trong hoạt động tuyển dụng, người ấy có quyền khiếu nại với Nhân Viên EEO của OTS, Nhân Viên EEO của Sở Dịch Vụ Vận Tải, hay Cơ Quan Dân Quyền của Cục Quản Lý Vận Tải Liên Bang. Chúng tôi nghiêm cấm và sẽ không khoan thứ đối với hành vi trả đũa người nộp đơn tố cáo hay khiếu nại về việc phân biệt đối xử, người tham gia vào tiến trình giải quyết vấn đề phân biệt đối xử trong sử dụng lao động (ví dụ như một cuộc điều tra hay một vụ kiện), hay người tham dự vào hoạt động được bảo vệ.

OTS cam kết hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho các ứng viên và người lao động, những người bị khuyết tật hoặc muốn duy tŕ hay thực hành tôn giáo nếu việc này không gây khó khăn cho các hoạt động của OTS. 

Là Chủ Tịch/Tổng Giám Đốc của OTS, tôi chịu trách nhiệm toàn diện và có trách nhiệm giải trình về việc tuân thủ Chính Sách Và Chương Trình EEO. Để đảm bảo việc quản lý hằng ngày, bao gồm việc chuẩn bị chương trình, giám sát, và điều tra khiếu nại. Tôi đã bổ nhiệm Giám đốc Quyền Công Dân, cô Susan H. Kitsu làm người chuyên trách EEO của OTS. Quư vị có thể liên hệ với cô Kitsu qua địa chỉ email: susan.kitsu@thebus.org hoặc điện thoại: 808-768-9491 hoặc qua chuyển tiếp cuộc gọi. Cô Kitsu sẽ báo cáo trực tiếp với tôi và hành động dưới sự uỷ quyền của tôi trong mọi vấn đề liên quan đến EEO với các cấp quản lý, công đoàn, và nhân viên. 

Tuy nhiên, toàn thể ban lãnh đạo, quản lý, và cán bộ giám sát của OTS chia sẻ trách nhiệm về việc thi hành và giám sát Chính Sách Và Chương Trình EEO của OTS trong phạm vi quyền hạn của mình, và họ sẽ được giao phó những nhiệm vụ cụ thể để đảm bảo sự tuân thủ. OTS sẽ đánh giá mức độ thành công trong việc thực hiện các chính sách và quy trình trong OTS của các nhà quản lý và giám sát, với cùng một cách mà OTS đánh giá việc thực hiện các mục tiêu khác của tổ chức.

OTS cam kết đảm nhận và phát triển một chương trình chống phân biệt đối xử bằng văn bản để trình bày những chính sách, quy cách và quy trình, với các mục tiêu và cột mốc thời gian mà công ty cam kết thực hiện và cung cấp Chương Trình EEO cho mục đích kiểm tra khi có yêu cầu từ bất kỳ nhân viên hay ứng viên tìm việc nào.

Cá nhân tôi cam kết tạo ra một nơi làm việc mà trách nhiệm đối xử với tất cả ứng viên và nhân viên với đầy đủ phẩm giá và sự tôn trọng, cũng như sự bình đẳng theo hướng dẫn của Chính Sách Và Chương Trình EEO được thực hiện hàng ngày.

______________________________________                                               __________

J. ROGER MORTON, Chủ Tịch và Tổng Giám Đốc                                                  Ngày tháng năm