Bus Header-01Department of Transportation Services

 

 

 

 

Tagalog

 

 

Notifying the Public of Rights Under Title VI

Pag-abiso sa Publiko Tungkol sa mga Karapatan sa Ilalim ng Titulo VI

 

 

 

Ang mga programa at mga serbisyo ng Lungsod at County ng Honolulu ay ipinatutupad nang walang pagsasaalang-alang sa lahi, kulay at pinagmulang bansa alinsunod sa Titulo VI ng Batas ng mga Karapatang Sibil. Kahit sinong tao na naniniwalang siya ay naging biktima ng kahit anong diskriminasyong labag sa batas sa ilalim ng Titulo VI ay maaaring magsampa ng reklamo sa Lungsod at County ng Honolulu.

 

 

Para sa higit pang impormasyon sa programa ng Lungsod at County ng Honolulu hinggil sa mga karapatang sibil at ang mga pamamaraan upang magsampa ng reklamo, kumontak sa 808-768-8371; email thebusstop@honolulu.gov; o bisitahin ang aming opisinang administratibo sa 650 South King Street, 3rd Floor, Honolulu, Hawaii 96813

 

Para sa higit pang impormasyon, bisitahin ang https://www.honolulu.gov/dts/aboutus/transportation-mobility/183-site-dts-cat/1883-thebus-non-discrimination-title-vi-policy.html.