Mga PAMASAHE sa TheBus

Cash na Pamasahe               $3.00

Babayaran na pamasahe sa bawat pagsakay 

LIBRE ang isang (1) batang 5 taong gulang pababa kapag nakasakay kasama ng pasahero na nagbabayad ng pamasahe at hindi umuokupa ng upuan.HOLO CARD    

Bayad sa HOLO Card                       $2.00

Bayad para sa inisyal at kapalit na mga card.

 

Magpunta sa www.holocard.net o sa HOLO retail location, para bumili o mag-load ng halaga online.
Maari ring mag-reload ng HOLO card reload sa 808-768-4656.


Pang-isang Pamasahe                                 $3.00

May kasamang 2.5 oras ng walang limitasyong paglilipat.

 

Arawang pataw na limitasyon sa pamasahe                                 $7.50

Kapag nabayaran na ang halagang ito, walang karagdagang bayad para sa buong araw.


Buwanang pataw na limitasyon sa pamasahe                              $80.00

Kapag nabayaran na ang halagang ito, walang karagdagang mga bayad para sa buong buwan.

 

Buwanang Pass                                $80.00

May bisa sa unang araw ng buwan hanggang sa huling araw ng buwan.


Taunang pataw na limitasyon sa pamasahe                                 $880.00

Simula Enero 1 – Disyembre 31

Kapag binayaran ang halagang ito, walang karagdagang mga bayad para sa buong kalendaryong taon.

 

Taunang Pass                                   $880.00

Makukuha sa Transit Pass Office, www.holocard.net, o tumawag sa 808-768-4656.

Magsisimula sa buwang binili at magtatapos pagkalipas ng 12 buwan.

Ang mga pass na binili pagkatapos ng ika-20 ng buwan ay magiging aktibo simula sa unang araw ng susunod na buwan.