Mga PAMASAHE sa TheBus

Cash na Pamasahe               $3.00

Babayaran na pamasahe sa bawat pagsakay 

LIBRE ang isang (1) batang 5 taong gulang pababa kapag nakasakay kasama ng pasahero na nagbabayad ng pamasahe at hindi umuokupa ng upuan.HOLO CARD    

Bayad sa HOLO Card                       $2.00

Bayad para sa inisyal at kapalit na mga card.

 

Magpunta sa www.holocard.net o sa HOLO retail location, para bumili o mag-load ng halaga online.
Maari ring mag-reload ng HOLO card reload sa 808-768-4656.


Pang-isang Pamasahe                                 $3.00

May kasamang 2.5 oras ng walang limitasyong paglilipat.

 

Arawang pataw na limitasyon sa pamasahe                                 $7.50

Kapag nabayaran na ang halagang ito, walang karagdagang bayad para sa buong araw.


Buwanang pataw na limitasyon sa pamasahe                              $80.00

Kapag nabayaran na ang halagang ito, walang karagdagang mga bayad para sa buong buwan.

 

Buwanang Pass                                $80.00

May bisa sa unang araw ng buwan hanggang sa huling araw ng buwan.


Taunang pataw na limitasyon sa pamasahe                                 $880.00

Simula Enero 1 – Disyembre 31

Kapag binayaran ang halagang ito, walang karagdagang mga bayad para sa buong kalendaryong taon.

 

Taunang Pass                                   $880.00

Makukuha sa Transit Pass Office, www.holocard.net, o tumawag sa 808-768-4656.

Magsisimula sa buwang binili at magtatapos pagkalipas ng 12 buwan.

Ang mga pass na binili pagkatapos ng ika-20 ng buwan ay magiging aktibo simula sa unang araw ng susunod na buwan. 

 

I-click ito para makita ang pulyetofooter menu
System Map Purchasing Mga Mapa at Transit Center(Ingles lamang) Mga Mapa at Transit Center
(Ingles lamang)
Mga Pagdating ng Bus sa Takdang Oras(Ingles lamang) Mga Pagdating ng Bus sa Takdang Oras
(Ingles lamang)
Mga Kundisyon ng Kalsada(Ingles lamang) Mga Kundisyon ng Kalsada
(Ingles lamang)
footer menu
Komento ng Customer(Ingles lamang) Komento ng Customer
(Ingles lamang)
Lungsod at County ng Honolulu(Ingles lamang) Lungsod at County ng Honolulu
(Ingles lamang)
Kaligtasan at Seguridad Kaligtasan at Seguridad